Lang ArabicLang EnglishLang EspanolLang Russian

זכויות היוצרים


הגלישה באתר זה, השימוש במידע המופיע בו ותאור השירותים הניתנים באמצעותו למבקר בו כפופים לתנאים שלהלן:

1. המידע והתוכן, בין בצורת טקסט, עיצוב האתר, תמונה, סימן, קול, וידאו או סרט, גרפיקה, וכל חומר אחר המופיע וכלול באתר זה ובכל אחד ממדוריו ודפיו, הינו רכושו וקנינו הבלעדי של מרכז קשתות.

2. הלוגו וכל סימן אחר של מרכז קשתות הן בפני עצמו והן בזיקה לשירות המסופק על-ידי מרכז קשתות או בקשר אתם, הינם רכושו וקניינו הבלעדי של קשתות.

3. אין לעשות כל פעולה או שימוש שיש בהם לפגוע ברכוש ו/או בזכויות הקניין המפורטים לעיל, או לגרוע מהם.

4. אין להכניס שינויים, להעתיק, או להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לצלם, לפרסם או לעשות שימוש אחר כלשהו, ולא להרשות לאחר לעשות כך, ללא היתר והסכמה מפורשים של מרכז קשתות בכתב ומראש, בכל פרט מהמידע או במידע בכללו המופיע באתר זה ו/או מהשירותים המפורטים ומוצעים בו.

5. דיני זכויות יוצרים וקנין רוחני וכל דין רלוונטי אחר לפי חוק, יחולו על אתר זה, המידע הכלול בו, התוכנה עליה הוא מבוסס והשירותים המתוארים בו.

6. האתר מוצג כפי שהוא נכון לעכשיו – As Is


הצהרת פרטיות:


הצהרת הפרטיות (Privacy Policy) של אתר קשתות:

1. מרכז קשתות מחויבת בשמירת פרטיותם של הגולשים והפונים לאתר זה.

2. העקרונות החלים בשמירת פרטיות הגולשים והפונים לאתר זה הינם כדלקמן:

3. כללי הפרטיות המפורטים להלן חלים ומתייחסים אך ורק לגלישה באתר זה ולא באתרים אחרים אליהם יגיע הגולש באמצעות קישור (Link) מאתר זה. מרכז קשתות אינה אחראית לכללי הפרטיות של אותם אתרים. על הגולש מאתר מרכז קשתות לאתר אחר חיצוני לו, לבדוק בעצמו את כללי הפרטיות של אותו/ם אתר/ים. כל מידע אישי הנמסר על-ידי הגולש לאותו/ם אתר/ים הוא על אחריותו.

4. מסירת מידע אישי אינה חובה ואינה תנאי מוקדם לגלישה באתר "מרכז קשתות". פרטים אישיים, במידה שאינה עולה על הדרוש, יתבקשו על-ידי מרכז קשתות באותם מקרים בהם מבקש הגולש שירות מסוים הטעון זיהויו האישי (כגון בקשת מלגה וכו') או שהוא מבקש ליצור אתו קשר, או הדרוש להרשמה לאתר או להשתתפות אישית במפעל מסוים אותו עורכת או מנהלת מרכז קשתות.

5. פרטים אישיים, במידה שאינה על הדרוש, יתבקשו על-ידי מרכז קשתות באותם מקרים בהם יבקש הגולש ליידע אותו על שירותים או שמקיימת מרכז קשתות או מידע שהיא מפיצה מעת לעת.

6. מידע אישי לא יועבר מקשתות לכל גורם אחר. לא יועבר מידע אישי מקשתות לגורמים מסחריים או לאתרים אחרים לשימוש משני במידע זה.

7. מרכז קשתות תחשוף מידע אישי אם תידרש לעשות זאת מתוקף חוק או אם יש או יהא בכך צורך כדי למלא אחר הוראות חוק או מכוח צו בית-משפט או אם יש או יהא בכך צורך לשמור על בטיחות משתמשי האתר או טובת הציבור.

8. מרכז קשתות תוכל להשתמש במידע אישי לצרכים סטטיסטיים ומחקריים או לצורך פעילותה וקידום המטרות הקשורות לפעילותה הציבורית והייחודית והגשת טפסי מלגה לגורמים הרלוונטיים השונים.

9. מרכז קשתות רשאית לשלוח מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע על פעילותה כל זאת במידה ונרשמת לקבלת אחד מן השירותים.

10. על השימוש באתר קשתות יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

מה חדש בקשתות?

logo bank misrot

milgat ramle

לוח אירועים