Lang ArabicLang EnglishLang EspanolLang Russian

קריטריונים 2016

 

 

מידע אודות מלגת עיריית רמלה – תשע"ז 2016-2017

אודות המלגה :

 • מלגת עיריית רמלה קיימת מזה 7 שנים ומנוהלת על ידי מרכז קשתות וועדת מלגות עירונית.

 • מתן המלגה יבחן על פי קריטריונים סוציו-אקונומיים ובהתאם לתקציב המוקצה.  

 • גובה המלגה יקבע בהתאם להחלטת ועדת המלגות העירונית וע"פ ניקודו האישי של כל סטודנט. לרוב גובה המלגות נע בין 2000 ₪ ל- 4000 ₪.

 • סטודנטים הלומדים במוסדות עימם יש לנו הסכמי שיתוף פעולה (מצ'ינג) עשויים לקבל מלגה מוגדלת. לרוב 4000 ₪.

 • מקבלי המלגה מחויבים במתן שעות פעילות למען הקהילה. 

 

קריטריונים לקבלת המלגה :

קריטריוני סף:

 1. תושבי רמלה (ע"פ תעודת זהות ובפועל) המתגוררים בעיר לפחות שנה אחת.

 2. סטודנטים לתואר ראשון או שני במוסדות להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות ומכללות) בארץ המוכרים על ידי המל"ג.

 3. על המועמדים ללמוד 12 שעות שבועיות לפחות (אוניברסיטה הפתוחה -לפחות 4 קורסים בשנה).

 

אודות המלגה :

 1. ועדת המלגות העירונית תדון בבקשות שהוגשו לקראת פתיחת שנה"ל.    

 2. מיד לאחר הועדה ניצור איתך קשר ונודיעך על החלטת הועדה.

 3. סטודנטים שלומדים במוסדות איתם יש לנו הסכם שיתוף פעולה (מצ'ינג) יפנו באופן עצמאי לדיקנט הסטודנטים או ליחידה למעורבות חברתית, ירשמו למלגה פנימית, ובמידה וימצאו זכאים יקבלו מלגה משותפת גדולה יותר.

 • האוניברסיטה העברית

 • סמי שמעון

 • מכללת אריאל

 • המכון הטכנולוגי בחולון

 • המכללה למנהל

 • מכללת פרס

 • מכללת אשקלון

 • מכללת אחווה

 • אוניברסיטת בר-אילן

האחריות להרשמה במוסד הלימודים ועל פנייתו לאיש הקשר המתאים חלה על הסטודנט.

 

 1. סטודנט הלומד במוסדות הנ"ל, והיה באפשרותו להגיש מלגה במוסד הלימודים אך לא עשה זאת, יקבל רק את החלק היחסי בשת"פ – 2000₪.  במקרה זה גובה המלגה לא יקבע על פי ניקודו האישי.

 2. במידה והסטודנט ימצא זכאי במרכז קשתות אך לא במוסד הלימודים, יקבל רק חלק יחסי של השת"פ (2000 ₪).

הליך ההרשמה ואימות הנתונים :

 1. יש למלא את הטופס הממוחשב באתר עד לתאריך 01/08/16    לאחר תאריך זה לא יהיה ניתן להגיש בקשה למלגה!

 2. כל מועמד שנרשם מגיע לפגישת אימות נתונים כתנאי להמשך התהליך

 3. יש להגיע לאימות הנתונים עם כל המסמכים הנלווים הנדרשים.    

 4. בקשה שאינה מלאה ו/או שחסרים בה מסמכים, לא תועלה לדיון.                  

 5. סטודנט שימצא זכאי למלגה ויבחר לוותר עליה לאחר שאושרה והחל תהליך השיבוץ, לא יזכה למלגה מעיריית רמלה בעתיד.   

 6. דיווח כוזב בהליך אימות הנתונים מהווה עבירה פלילית ומוסרית ויכול להביא לנקיטה בצעדים משפטיים, ובנוסף שלילת זכאות בהווה ובעתיד למלגה הנקובה ודיווח להנהלת המוסד בו לומד הסטודנט.

 7. טופס שיוגש כאשר אינו מלא לגמרי ו/או שחסרים בו מסמכים נלווים לא יתקבל.

 

מסמכים לאימות הנתונים :

1.  צילום תעודת זהות של המועמד, כולל ספח.

2.  צילום תעודת זהות של אחד ההורים או בן/בת הזוג, כולל ספח.

3.  תצלום חוזה שכירות או חוזה מגורים במעונות (המעוניינים יכולים לצרף אישור על תשלומי משכנתא).

4. באם קיים - אישור על שירות מילואים בשנה שקדמה לשנת הלימודים.

5. את האישור הבא יהיה עליך להגיש בנפרד מיתר המסמכים, עד שבוע לאחר פתיחת שנת הלימודים:

אישור לימודים (לא אישור הרשמה!) הנושא תאריך לאחר פתיחת שנת הלימודים וכולל את שם המוסד, מגמת הלימוד וכתובת המוסד. על האישור לציין כי הלימודים מן המניין ולפרט את שנת הלימודים, סמסטר ומספר שעות הלימוד האקדמיות השבועיות מינימום ( 12ש"ל מן המניין).

6. אישור גובה שכר הלימוד (ללא נלווים) וקבלות על תשלום.

7. אישור לימודים של אחים רווקים, או בני זוג.

8. אישור השתתפות בחונכות פר"ח או כל פרויקט חברתי / חינוכי / התנדבותי אחר.

9. 3 תלושי שכר אחרונים של המועמד, אביו ואמו.

11. מועמדים ו/או בני משפחה עצמאים – יגישו דו"ח שומה שנתי ממס הכנסה בלבד! לא יתקבלו אישורים מרו"ח או עו"ד.

12. מועמדים שהוריהם גרושים יכולים להציג תלושי משכורת של ההורה עמו הם גרים בלבד, במידה ויצהירו כי  ההורה שאינו מתגורר עימם אינו תומך בהם.

13. מועמדים נשואים הגרים בנפרד מההורים יציגו תלושי שכר או דו"ח שומה שלהם ושל בן/בת זוגם.

14. סטודנטים שאינם עובדים או שמישהו מבני משפחתם (בני זוג, הורים) אינם עובדים, יצרפו אישור על מעמד לא עובד מהביטוח הלאומי.

בנוסף לאישור זה במידה ויש, אישור על אי-תשלום גמלה.

15. יש לצרף אישורים מביטוח לאומי באם קיימים:

 • אישור אבטלה (טופס מעמד לא עובד)

 • אישורי קצבאות (דמי אבטלה, זקנה, נכות הבטחת הכנסה, שארים)

 • אישור תשלום מזונות.

16. באם קיים: תעודת פטירה חו"ח של קרוב משפחה מדרגה ראשונה.

17. באם קיים: דו"ח מעובד סוציאלי ו/או אישורי מחלה עדכניים.

18. באם יש נתק מההורים: יש להציג אישור מלשכת הרווחה.

19. המעוניינים יכולים לצרף מכתב הנמקה וכל אישור רלוונטי נוסף.

 

פעילות לטובת הקהילה תמורת המלגה :

 • סטודנט שימצא זכאי למלגה יתחייב בתמורה לפעילות חברתית לטובת הקהילה.

 • מספר שעות הפעילות יקבעו מראש ע"י המרכז, בהתאם לגובה המלגה.

 • אנו ממליצים לחשוב מראש על אפשרויות התנדבות שמהם תוכל/י להפיק את המרב במהלך ביצוע הפעילות.

 • מקום השיבוץ יעשה לאחר בחינת העדפות שיבוץ אותן תגיש/י אך איננו מתחייבים להתאמה מלאה בין העדפה לשיבוץ.

 • אופי הפעילות יקבע בהתאם למקום השיבוץ, מול אנשי הקשר במקום. צוות המרכז אינו מתערב בפעילות המתבצעת במוסדות ההתנדבות.

סטודנט שימצא זכאי למלגה נדרש לתרום שעות פעילות לטובת הקהילה לפי מפתח של 50 ₪ לשעה:

 • 2,000 ₪ תמורת 40 שעות פעילות.

 • 3,000 ₪ תמורת 60 שעות פעילות.

 • 3,500 ₪ תמורת 70 שעות פעילות.

 • 4,000 ₪ תמורת 80 שעות פעילות.

דוגמאות למקומות פעילות בקהילה בשנת הלימודים שהסתיימה:

 • קשתות

 • שי"ל

 • גישור

 • רווחה: מועדוניות

 • קליטה

 • קמפוס השפלה והאוניברסיטה הפתוחה

 • הספרייה העירונית

 • רשת התנסים

 • סיירת הורים

 • חלה החובה על הסטודנט להגיש אחת לחודש דיווח שעות חתום ע"י איש הקשר.

 • במקביל הארגון המפעיל יעביר טופס משוב על הפעילות ההתנדבותית אצלו.

 • יינתן מענה ספציפי למספר קטן של סטודנטים שמגיעים לרמלה רק בחופשות.

 • טקס חלוקת מלגות – נוכחות חובה!

לו"ז ודרכי התקשרות להמשך :

 • לאחר אימות הנתונים, יבדקו הנתונים האישיים לעומק ויקבע הניקוד האישי. הנתונים יוגשו לועדת המלגות העירונית לקביעת מידת הזכאות למלגה.

 • דרכי ההתקשרות הם בעיקר במיילים, ובאחריותך להיות זמין במייל לקבלת הודעות. יש לבדוק את תיבת דואר הזבל למקרה שהמייל מגיע לשם.

 • סיום אימות הנתונים והדיון בועדת המלגות יהיו קרוב לודאי בסוף ספטמבר, לפני כן לא יינתנו תשובות, יש להיאזר בסבלנות.

 • במידה ולא ניתנה תשובה כלשהי, לחיוב או לשלילה, עד 01/10/16 באחריות הסטודנט ליצור קשר עם המרכז.

 • הסטודנט יופנה לאחד הארגונים שבחר לראיון אישי.

 • במסגרת הראיון יבוצע גם תיאום ימים ושעות קבועות לפעילות.

 • הארגון המפעיל יעדכן את מרכז קשתות אודות הסטודנטים שבחר.

 • על כל סטודנט לבצע לפחות 10 שעות פעילות עד סוף ינואר, ולא - תישלל זכאותו למלגה!

 • יש לסיים את כל שעות הפעילות עד סוף אוגוסט.

 • קבלת צ'קים: צ'ק ראשון (חצי מהסכום) יינתן לאחר סיום מחצית משעות הפעילות, צ'ק שני יינתן אחרי סיום כל שעות הפעילות.

 • חלק מהסטודנטים במסלול המצ'ינג יקבלו זיכוי בשכר הלימוד במקום צ'ק, על פי דיווחי שעות.

מה חדש בקשתות?

logo bank misrot

milgat ramle

לוח אירועים